Friplads

Søskendetilskud eller søskenderabat?

Kommunen skal give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning med tilskud efter § 80 i dagtilbudsloven. Forældre kan med søskendetilskud få fratrukket 50 pct. af det beløb, de betaler til den/de billigste plads(er). Forældre betaler således fuld pris for den dyreste plads, dog fratrukket eventuelle [...]

Fripladstilskud

Ligger jeres indtægt under en vis grænse, kan I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis for jer at have jeres barn i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud. Hvis I har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde i et af [...]

Økonomisk fripladstilskud

Kommunen kan give økonomisk fripladstilskud til forældre, der kan dokumentere, at deres aktuelle indkomst ligger under de indtægtsgrænser, som Socialministeriet hvert år fastsætter. Se nærmere om økonomisk fripladstilskud i dagtilbudsvejledningens kapitel 12.9. Det skal her bemærkes, at der pr. 1. januar 2010 alene opereres med én fripladsskala for dag-, fritids- og klubtilbud m.v., hvor fripladstilskuddet [...]

Vejledning om regler for økonomisk fripladstilskud til enlige forsørgere til en plads i dagtilbud m.v.

Som følge af aftalen om Forårspakken 2.0 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er det besluttet, at enlige forsørgere fra den 1. januar 2010 skal have lettere adgang til økonomisk fripladstilskud til en plads i dagtilbud, fritidshjem eller klubtilbud m.v. Dette sker ved, at fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med 50.000 kr. for enlige forsørgere. I 2010-niveau (PL-reguleret) [...]