Ingen bil skrotpræmie i finanslov 2011 – forslag om 15.000 kr. faldt

0
62

Der bliver ingen bil-skrotpræmie på 15.000 kr.  i den aftale om finanslov 2011 som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. Dansk Folkeparti havde ellers foreslået at høve den nuværende skrotpræmie på gamle biler til 15.000 kr. – men siden forslaget blev fremsat i sommeren 2010 er der ikke sluppet mere ud om en forhøjet skrotningspræmie.  Til gengæld skriver aftaleparterne således i aftalen om finanslov 2011:

Registreringsafgift på færdselsskadede biler

Når en bil bliver skadet ved et færdselsuheld, skal den enten repareres eller skrottes og erstattes af en anden bil. Som følge af registreringsafgiften vil det ofte bedre kunne betale sig at udbedre skaderne på bilen frem for at anskaffe sig en anden bil, selv om dette ikke er samfundsøkonomisk rentabelt.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er på den baggrund enige om at stramme reglerne for registreringsafgift af færdselsskadede biler med henblik på at begrænse omfanget af reparationer, der alene foretages af afgiftsmæssige hensyn. Fremover skal der betales registreringsafgift, når udgiften til udbedring af skaden ud- gør mere end 65 pct. af bilens værdi før skaden mod tidligere 75 pct.

Forligspartierne er samtidig enige om, at forsikringsselskaberne skal give bilejere tilbud om kontant erstatning som alternativ til reparation, hvis udgiften hertil udgør mere end 55 pct. af bilens værdi før skaden mod tidligere 65 pct. Desuden forøges bagatelgrænsen for ordningen fra de nuværende 15.000 kr. til 25.000 kr.

Initiativet ventes at tilvejebringe et varigt merprovenu på 120 mio. kr. årligt.