Regeringen og DF vil indføre vejafgifter på motorveje

0
25

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at undersøge mulighederne for at indføre såkaldt “periodebaserede vejafgifter” i Danmark for person- og varebiler.

Udgangspunktet er en afgift af person- og varebiler for benyttelse af motorveje og evt. andre overordnede veje.

Skatteministeriet skriver således i et faktaark om vejafgifter:

“Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at undersøge mulighederne for at indføre
periodebaserede vejafgifter i Danmark for person- og varebiler. En sådan ny ordning kan
tidligst indføres med virkning fra 2020.

Regeringen vil udarbejde et konkret oplæg til en ny ordning med udgangspunkt i lignende
ordninger for person- og varebiler i andre europæiske lande, herunder den planlagte vejafgift i Tyskland.

Udgangspunktet er en afgift af person- og varebiler for benyttelse af motorveje og evt.
andre overordnede veje. Afgiften kan betales ved køb af en vignet, der gælder f.eks. 10
dage, to måneder eller et år. For danske biler vil afgiften kunne opkræves én gang årligt
sammen med de øvrige løbende afgifter.

I den planlagte tyske ordning afhænger afgiften af bilens drivmiddel (benzin eller diesel),
emissionsnorm og motorstørrelse med en sats på maksimalt 130 Euro pr. år. Prisen for
10 dage varierer fra 2,5 Euro til 25 Euro, mens prisen for to måneder varierer fra 7 Euro
til 50 Euro. I ordningen kompenseres tyske bilister gennem en reduktion af de løbende
bilafgifter.

Den tekniske løsning vil formentlig ligge tæt på den vejbenyttelsesafgift, som danske og
udenlandske lastbiler i dag betaler for at benytte vejnettet i bl.a. Danmark. Ordningen forventes således baseret på elektroniske vignetter, hvor betaling af afgiften registreres i en database sammen med bilernes registreringsnumre. Myndighederne kan ved opslag i databasen afgøre, om der er betalt afgift for de enkelte biler. Udenlandske bilister vil formentlig kunne betale afgiften på en hjemmeside, via en app på deres telefon eller på betalingssteder som tankstationer eller kiosker.

Datagrundlaget for at opgøre provenueffekterne af en tilsvarende afgift i Danmark er meget spinkelt, og det samlede provenu kan derfor alene opgøres som en størrelsesorden.
Provenuet opgjort efter kompensation til danske bilister og efter tilbageløb og adfærd
samt administrative omkostninger kan med betydelig usikkerhed beregningsteknisk opgø-
res til i størrelsesordenen 300 mio. kr. årligt ved introduktion af en dansk ordning i 2020.”