Tilskud til pasning af egne børn

Borger.dk oplyser om tilskud til pasning af egne børn:

Nogle kommuner giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at passe deres egne børn i stedet for at benytte en dagtilbudsplads. Du kan se på din kommunes hjemmeside, om den giver tilskud til pasning af egne børn.

Får du tilskud til at passe dine egne børn, står du ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor kan du ikke samtidig modtage fx dagpenge eller kontanthjælp eller have en arbejdsindtægt.

For at du kan få tilskud til at passe dine egne børn, skal du have opholdt dig i Danmark i syv ud af de seneste otte år. Dette krav gælder dog ikke, hvis du er omfattet af EU-rettens regler om arbejdskraftens frie bevægelighed eller reglerne om sociale sikringsordninger for arbejdstagere og deres familiemedlemmer.

Ansøg om tilskud til pasning af egne børn

Hvorfor kan man ikke få tilskud til pasning af egne børn i Århus Kommune?

Magistratens 1. afdeling gav i 2002 denne indstilling:

ÅRHUS KOMMUNE – Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING

Til Århus Byråd via Magistraten

Tilskud til pasning af egne børn

1. Resume

Den Tlf. nr.:

Jour. nr.: Ref.:

20. august 2002 8940 3923

psf

Lov nr. 129 af 14. maj 2002 om tilskud til pasning af egne børn åbner mulighed for, at kom- munerne kan yde tilskud til forældre, der ønsker at passe egne børn i førskolealderen. Loven er en ændring af serviceloven, og er en udvidelse af den eksisterende såkaldte fritvalgsord- ning, hvor der kan gives tilskud til privat børnepasning. Byrådet godkendte 17. december 1997, at der kan ydes tilskud til privat børnepasning. Pr. 1. juni 2002 blev der ydet tilskud til i alt 187 børn.

Det er en betingelse for at modtage det nye tilskud til pasning af egne børn, at man ikke sam- tidig har anden indkomst, og at barnet ikke modtager andet kommunalt pasningstilbud. Til- skuddet kan maksimalt udgøre 85 pct. af prisen på en plads i den billigste fuldtids pasnings- ordning, der tilbydes til aldersgruppen. Det samlede tilskud, der kan udbetales til den enkelte modtager, må ikke overstige satsen for maksimale dagpenge.

Økonomien i ordningen er således indrettet, at det hovedsageligt vil være forældre uden ind- tægt, der økonomisk vil kunne have fordel af ordningen. For stort set alle andre vil det betyde en større indtægtsnedgang at benytte ordningen med mindre man får tilskud til 3 børn.

Det betyder, at hovedparten af de som forventes at ville bruge en sådan ordning, er hjemme- gående forældre, der forsørges af ægtefællen.

Hertil kommer at tilskuddet til at passe sine egne børn kan forventes at være attraktivt i for- hold til flygtninge-indvandrerkvinder og andre med en svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Indførelse af tilskud til at passe egne børn kan derfor føre til at disse grupper marginaliseres yderligere i forhold til arbejdsmarkedet, hvilket er i modstrid med Århus Kommunes beskæf- tigelses- og integrationspolitik.

Den kommunaløkonomiske effekt af at indføre ordningen er usikker, idet den afhænger af indkomstgrundlag og antallet af sparede daginstitutionspladser for de, der i givet fald vil be- nytte ordningen.

Ud fra de økonomiske incitamenter, der er forbundet med ordningen, må det forventes, at ordningen vil betyde en serviceudvidelse til den gruppe af forældre, der lever af ægtefællens indtægt, og som hidtil ikke har kostet det offentlige penge til børnepasning samtidig med, at den vil modvirke integrationen.

På denne baggrund indstilles det, at ordningen ikke sættes i værk i Århus Kommune.